معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:ممنوعیت اخذ وجه برای ثبت نام در مدارس دولتی

هزینه مدارس معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه هرگونه مشارکت برای تامین هزینه مدارس داوطلبانه است و به هیچ وجه اجباری نیست گفت: دانش آموزان مدارس دولتی مجبور نیستند مبلغی برای ثبت نام بپردازند و فقط هزینه بیمه حوادث و کتاب را می پردازند. رضوان حکیم زاده با اشاره به