غیرت و غارت/ نیم نگاهی به نبرد سمیرم

  *غیرت و غارت* (نیم نگاهی به نبرد سمیرم)   گویی تیرماه همواره برای خاندان پهلوی نحس بوده‌ست! نبرد سمیرمنبرد سمیرم در تیرماه ۱۳۲۲ رخ داد. هشتم تا یازدهم تیر. بویراحمد و قشقایی از “نسل تیر و مرداد و رگبار و مسلسل” بودند. پیش‌تر در تیرماه ۱۳۰۹ نیز یک ستون عظیم و عریض نظامی در