غیر بومی ها در راس شرکت های خوزستانی چه می کنند؟

  در حالیکه خوزستان در دهه های اخیر معدن انواع و اقسام مشکلات بوده!اما معضلی که خوزستان را به مخروبه تبدیل کرده است شاید عدم داشتن تعصب و عرق به خوزستان توسط مدیران غیر بومی است که در راس صنایع و شرکت های تولیدی نشسته اند و‌گاها هم با آوردن نیروهای درجه چندم بومی با