روال خصوصی سازی شرکت نورد و لوله ی اهواز به چه شکل بوده است؟و عملکرد این شرکت پس از خصوصی سازی و در سال های اخیر چگونه بوده است؟

  در حالیکه شرکت نورد و لوله اهواز یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی خوزستان در گذشته بوده است اما با انجام خصوصی سازی یا بهتر بگویم خصوصی بازی!! و واگذاری این شرکت؛در چند سال اخیر ابتدا حاشیه های فراوانی در خصوص مدیران این شرکت بوجود آمد اما پس از خصوصی سازی هیچ اخباری از