لذا با توجه به اینکه صحت و سقم گفته های هر دو بزرگوار برای افکار عمومی مشخص و مبین نیست و از آنجا که اینگونه دعواها و مقصر جلوه دادن های طرفین سودی به حال هر دو عزیز و کارگران زحمتکش ندارد لذا هلدینگ رسانه ای خبری خلیج فارس رسما” از هر دو عزیز دعوت می نماید تا در یک تاریخ مشخص با حضور در دفتر هلدینگ خلیج فارس به ایراد اصل موضوع و نیز بررسی راههای حل و فصل موضوع با همدلی و بدون جار و جنجال های موجود اقدام نمایند.

چرا که ادامه ی موضوع به حالت فعلی جز جدالی بی نتیجه و بدون دستاورد برای مالکین محترم و کارگران شریف نتیجه ای به همراه نخواهد داشت.

امید است که هر دو مالک عزیز که طبق شنیده ها  هر دو نیز از کارآفرینان زحمتکش و دلسوز  نیز می باشند با روش های عقلانی تر و استفاده از تجارب ذیقیمت خود به توافقی پایدار و شایسته که در آن هم منفعت خود و هم سود؛خیر و صلاح کارگران لحاظ باشد به جنجال های بی حاصل بوجود آمده پایان دهند.