مجتبی تنها نیست، نقدی بر رفتارهای قوم گرایانه و غوغاسالارانه ی افرادی در انتخابات شورا

  در سالهای اخیر خوزستان علاوه بر کمبود آب؛هوا و امکانات از حضور مردان بزرگ نیز داشت خالی و خالی تَر می شد اما آنچه بیش از هر چیز در یک سال اخیر بر تارک سیاست اهواز نمود کرده ظهور شخصیتی جوان؛راسخ و فراقومی به نام مجتبی یوسفی است. مجتبی یوسفی چه بخواهیم یا نخواهیم